Tunteeko kukaan johtoryhmän ulkopuolinen yrityksenne tavoitteita ja strategiaa?

Kirjoittaja Ismo Korhonen | 25.10.2018

Miten hyvin teidän henkilöstönne tuntee yrityksenne tavoitteet ja strategian? Keskusteluissa eri yritysten johtotason ja hr-henkilöiden kanssa havaitsimme samaan ongelmaan lähes kaikkilla. Osaamisen johtaminen käsitteenä on tuttu ja johto tuntee strategian ja mutta sitä ei ole saatu jalkautettua koko henkilöstön tietoon ja arjen työhön.

Strategiaprosessia käynnistettäessä tarkastellaan visiota, sitä mitä yrityksemme on esim. viiden vuoden kuluttua. Mitään visiota ei voida saavuttaa, jollei strategia johda siihen. Visiota ei myöskään saavuteta, jollei organisaatiossa ole siihen tarvittavaa osaamista tai sitä ei osata johtaa koko organisaation tasolla.

Mitä osaamisen johtaminen sitten oikein on. Minusta se on johtamistapa, jossa oppimisen uudistaminen ja osaamisen tunnistaminen ovat osa jokapäiväistä arjen työsuoritusta. Se on myös strategisesti oppiva organisaatio, jossa sitoutetaan koko henkilöstö työskentelemään samaan päämäärää kohti, jotta visio voidaan saavuttaa. Se on myös jatkuvaa muutosta, jolloin osaamista tulee kehittää aktiivistesti ja ennakoivasti, jotta yritys voi säilyä kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

Nykyisin, kun työnkuva on koko ajan muuttumassa pirstaleisemmaksi ja projektiluontoisemmaksi, niin työsuhteistakin mennään koko ajan enemmän kohti luottamussuhteita. Näin ollen osaamisen ja asiantuntemuksen tarve kasvaa. Työn on tarjottava haasteita ja kehittymismahdollisuuksia myös tekijälleen, jolloin osaamisen johtamisesta tulee osa jokapäiväistä työnjohtamista.

Osaamisen johtamisen tulee olla mukana kaikessa organisaation toiminnassa aina uuden henkilön perehdyttämisestä lähtien, mihin ei kovin usein törmää.

Onko teidän yrityksenne perehdyttämisohjelmassa mukana yrityksen tavoitteet, strategia ja osaamisen kehittämisen suunnitelma kaikilla tasoilla? Entä miten teillä siirretään henkilöstön koulutuksissa opitut asiat koko organisaation käyttöön? Myös nämä asiat ovat olennainen osa osaamisen johtamista.

Sisällyttämällä tavoitteet, strategia ja osaamistarpeet perehdyttämisohjelmaan ja rakentamalla mallit opittujen asioiden levittämiseen koko organisaation käyttöön jokainen työntekijä pääsee kiinni omaan rooliinsa organisaation strategiassa ja oppii tunnistamaan omat osaamistarpeensa.

Ydinosaaminen on strategisen johtamisen perusta, joka pitää jakaa koko organisaation hyödyksi, jotta se voi luoda uutta kilpailuetua ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Kehittyvä strategia, jonka ytimessä on organisaation ydinosaaminen, onkin osaamisen johtamisen perusedellytys. Ylin johto tai johtoryhmä ei saa unohtaa omaa kehittämistään, koska johdon ja esimiesten tehtävänä on luoda henkilöstölle edellytykset strategian mukaiseen työhön, jolloin myös he joutuvat pohtimaan parhaita käytänteitä asioiden eteenpäin viemiseksi.

Aina on kuitenkin hyvä muistaa, että osaamisen johtaminen ei ole itsetarkoitus, vaan vision saavuttaminen organisaation arjen kautta. Se ei ole joukko erillisiä toimenpiteitä vaan johto johtaa toimintaa niin, että jokainen voi tehdä strategian mukaista työtä ja kehittyä siinä.

Hyvällä osaamisen johtamisella kehittyy myös yrityksen työnantajamielikuva, jolloin uusien osaajien löytäminen on helpompaa, koska kaikki haluavat olla töissä yrityksessä, joka kehittää aktiivisesti omaa henkilöstöään.

Lisää tietoa osaamisen johtamisesta

Ismo Korhonen
ismo.korhonen@pleinertpartner.com

Jukka Walliander
P&P Suomen perustaja ja toimitusjohtaja

Varaa palaveriaika